Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI, SCHIMBAREA DENUMIRII STRĂZII , RENUMEROTAREA  IMOBILULUI, REARONDAREA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A LOCALITĂŢII DE DOMICILIU, SCHIMBAREA  RANGULUI  LOCALITĂŢII DE DOMICILIU

DOCUMENTE NECESARE:

– cererea pentru eliberarea actului de identitate, (una foaie, format A4, faţă-verso, timp mediu de  completare : 3 minute);

– actul de identitate, dacă este cazul;

– certificatul de naştere, original;

– certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original;

– certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original; dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă,  original;

– declaraţia scrisă a găzduitorului, (în cazul când persoana găzduitorului este alta decât titularul cererii),aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor;

În situaţia în care găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare; Declaraţia găzduitorului,  se prezintă de solicitant odată cu depunerea documentelor pentru eliberarea cărţii de identitate simple/cărţii electronice de identitate;

– chitanţele:1. reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, în cuantum de 7 lei;

            2. reprezentând taxa specială, în cuantum de 14 lei;

Chitanţele de mai sus se plătesc la ghişeul Serviciului „Taxe şi Impozite” din cadrul Primăriei Oraşului Huedin, SAU online-(click aici) prin card bancar;

Tranducere
error: Content is protected !!