Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Transcrieri acte de naștere

ACTE NECESARE PRIVIND TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR ȘI A EXTRASELOR DE NAȘTERE ÎNTOCMITE DE AUTORITĂȚILE STRĂINE ÎN REGISTRELE DE STARE CIVILĂ ROMÂNE

Art. 41 din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată și art. 72-74 din H.G.64/2011 pentru aprobarea
Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă

  1. Cererea de transcriere – se depune la primăria de domiciliu al solicitantului, în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială autentificată. Pentru cetățenii români cu domiciliu în străinătate aceasta se depune la ultimul domiciliu avut în țară, iar dacă nu au avut niciodată domiciliul în România, la Primăria Sectorului 1 al municipiului București. Minorii peste 14 vor solicita transcrierea în nume propriu, asistați de unul dintre părinți sau, după caz, de tutore. In cazul în care părinții au domicilii diferite, primăria competentă privind transcrierea certificatului de naștere poate fi oricare dintre cele două primării pe raza cărora au domiciliul părinții minorului;
  2. Certificatul sau extrasul de naștere eliberat de autoritățile străine, în original;

Dacă actul provine dintr-un stat cu care ROMANIA a încheiat TRATATE/CONVENȚII/ACORDURI de asistență judiciară este scutit de apostilare, supralegalizare sau orice altă formalitate;

Dacă actul provine dintr-un stat semnatar al Convenției de la Haga va trebui obligatoriu apostilat,

Actele care nu se regăsesc într-una din situațiile prevăzute mai sus se supralegalizează, în conformitate cu prevederile art. 162 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat, cu modificările și completările ulterioare;

  1. Fotocopia certificatului sau extrasului de naștere;
  2. Traducerea legalizată a certificatului sau extrasului de naștere de un notar public (din țară ori din străinătate) sau de oficiul consular român;
  3. Act de identitate în original și copie.
  • pentru cetățenii români cu domiciliul în țară – buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie;
  • pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate – pașaport și adeverință din care să rezulte ultimul domiciliu avut în țară, eliberată de serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor de la ultimul domiciliu avut în țară;
  • persoanele care (re)dobândesc cetățenia română și fac dovada cu Certificatul de cetățenie eliberat de Autoritatea Națională pentru Cetățenie sau misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României adresează cererea de transcriere a certificatelor sau extraselor de naștere procurate din străinătate la Direcția de Stare Civilă – Sector 1, București; persoanele care se legitimează cu permis de ședere permanentă, eliberat de Oficiul Român pentru Imigrări, care atestă domiciliul îm România, vor adresa cererea primarului unității administrativ-teritoriale a localității de domiciliu, potrivit datelor înscrise în permisul de ședere;
Tranducere
error: Content is protected !!