Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Căsătorii

ACTE NECESARE PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI

1. Competentă teritorială : sediul primăriei locului de domiciliu/reședință al unuia dintre viitorii soți, sau la un sediu destinat acestui scop.
2. Documentul cu care se face dovada identității, în original și în copie, aflat în termen de valabilitate atât la data depunerii declarației, cât și la data oficierii:
-buletin de identitate
-carte de identitate
-carte de identitate provizorie
-pașaport de cetățean român cu domiciliu în străinătate
3. Certificatul de naștere, în original și în copie;
4. Certificatul medical privind starea sănătății (certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii și trebuie să cuprindă mențiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători – certificat prenuptial);
5. Documente, în original și în copii, traduse și legalizate ori certificate de ofițerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul.
Dovada desfacerii căsătoriei anterioare se poate face cu unul dintre următoarele documente:
– certificatul de despărțenie sau de divorț eliberat în perioada anilor 1951 – I960; certificat de divorț, eliberat din 2011;
– sentința de divorț rămasă definitivă și irevocabilă; pentru divorțurile pronunțate între 8 octombrie 1966 și 31 iulie 1974, aceasta trebuie să poarte mențiunea că a fost înscrisă în actul de căsătorie în termen de două luni de la rămânerea definitivă a hotărârii;
– certificatul de naștere sau de căsătorie, cu mențiunea de desfacere a căsătoriei.
– cetățenii statelor cu care România a încheiat tratate/convenții/acorduri de asistență juridică în materie civilă sau de drept al familiei, precum și cetățenii statelor care nu au misiune diplomatică acreditată în România fac dovada îndeplinirii condițiilor de fond cerute de legea lor națională pentru încheierea căsătoriei, cu documente justificative eliberate de autoritățile competente ale statului de cetățenie. Documentele prevăzute la pct. a și b trebuie să fie însoțite, obligatoriu, de declarații notariale ale viitorilor soți din care să rezulte că îndeplinesc condițiile necesare încheierii căsătoriei în România.
Pentru apatrizi, legea națională este legea statului în care își au domiciliul sau, în lipsă, reședința;
– Proces-verbal încheiat împreună cu interpretul autorizat, în cazul încheierii căsătoriei între persoane care nu cunosc limba română sau între surdo-muți;

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU CĂSĂTORIA UNUI CETĂȚEAN STRĂIN PE TERITORIUL ROMÂNIEI

Art. 42, art. 44 din Hotărâre Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară
a dispozițiilor în materie de stare civilă; Art. 30 și art. 31 din Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civilă, republicată
1. Declarația de căsătorie se face personal, de către viitorii soți, în scris, la sediul primăriei unde urmează a se încheia căsătoria
2. Document cu care se face dovada identității, aflat în termen de valabilitate, în original și copie’,
Cetățenii Uniunii Europene sau Spațiului Economic European se vor legitima cu: actul de identitate sau pașaportul;
Cetățenii altor state se vor legitima cu:
– pașaportul, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României, viza trebuie să fie valabilă atât la data depunerii declarației cât și la data oficierii căsătoriei;
Apatrizii se vor legitima cu:
– pașaport emis în baza Convenției privind statutul apatrizilor din 1954, însoțit de permisul de ședere temporară sau permanentă, după caz;
Cetățenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecție în România fac dovada identității cu următoarele documente: document de călătorie emis în baza Convenției de la Geneva din 1951;
documentul de călătorie pentru străinii care au obținut protecție subsidiară – protecție umanitară condiționată;
Cetățenii străini solicitanți de azil în România fac dovada identității cu următoarele documente:
– pașaport emis de statul ai căror cetățeni sunt;
– document temporar de identitate;
3. Certificatul de naștere în original, copie și traducere legalizată care vor fi în mod obligatoriu apostilate sau supralegalizate, după caz, dacă acesta nu este cetățean al vreunui stat cu care România are încheiate tratate/convenții/acorduri de asistență juridică.
3. Certificatul medical privind starea sănătății (certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii și trebuie să cuprindă mențiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători – certificat prenuptial);
4. Acte doveditoare, în original și în copii traduse și legalizate, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul, care vor fi în mod obligatoriu apostilate sau supralegalizate, după caz, dacă acesta nu este cetățean al vreunui stat cu care România are încheiate tratate/convenții/acorduri de asistență juridică:
5. Dovadă privind îndeplinirea condițiilor de fond cerute de legea națională a cetățeanului străin, pentru încheierea căsătoriei în România.
a) document eliberat sau autentificat de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România din care să rezulte că sunt îndeplinite condițiile de fond, cerute de legea lor națională, pentru încheierea căsătoriei;
b) documente eliberate de autoritățile competente ale statului de cetățenie, datate recent-maxim 3 luni de la emitere, sau cu termen de valabilitate, pentru cetățenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenții sau acorduri de asistență juridică în materie de stare civilă ori dreptul familiei;
c) declarația dată pe propria răspundere, autentificată de un notar public, din care să rezulte că viitorul soț, cetățean străin sau apatrid, nu este căsătorit și îndeplinește condițiile de fond cerute de legea sa națională pentru încheierea căsătoriei în România, pentru cetățenii statelor care nu au misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat în România sau a căror ambasadă nu eliberează astfel de dovezi; pentru apatrizi legea națională este legea statului în care își au domiciliul sau reședința;
6. Procesul-verbal, încheiat împreună cu interpretul autorizat, în cazul încheierii căsătoriei între persoane care nu cunosc limba română.
7. Documentele vor fi însoțite de declarații notariale ale viitorilor soți din care să rezulte că îndeplinesc condițiile necesare încheierii căsătoriei în România

 

ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI ÎN CAZUL EXISTENȚEI UNOR IMPEDIMENTE REZULTATE DIN CONDIȚIILE DE VÂRSTĂ

Căsătoria se poate încheia dacă viitorii soți au împlinit vârsta de 18 ani.
Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul
– unui aviz medical,
– cu încuviințarea părinților săi sau, după caz, a tutorelui
– cu autorizarea instanței de tutelă în a cărei circumscripție minorul își are domiciliul.
Avizul medical și dovada încuvințării părinților se obțin înaintea autorizării instanței de tutelă.
în cazul în care unul dintre părinți refuză să încuviințeze căsătoria, instanța de tutelă hotărăște și asupra acestei divergențe, având în vedere interesul superior al copilului.
în cazul în care părinții sunt divorțați, pentru încheierea căsătoriei este necesar consimțământul ambilor părinți.
Dacă unul dintre părinți este decedat sau se află în imposibilitate de a-și manifesta voința, încuviințarea celuilalt părinte este suficientă.
De asemenea este suficientă încuviințarea părintelui care exercită autoritatea părintească.
Dacă nu există nici părinți, nici tutore care să poată încuviința căsătoria, este necesară încuviințarea persoanei sau a autorității care a fost abilitată să exercite drepturile părintești.
încuviințarea căsătoriei minorilor de către părinți ori, după caz, de către tutore se face printr-o declarație dată la S.P.C.L.E.P. sau primăria competentă odată cu declarația de căsătorie’, dacă părinții ori, după caz, tutorele locuiesc/locuiește în altă localitate decât cea în care se încheie căsătoria, încuviințarea se poate da la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria din localitatea de domiciliu sau de reședință a acestora, care o înaintează în termen de 48 de ore la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei competente pentru încheierea căsătoriei ori se poate prezenta o declarație pe proprie răspundere, autentificată, din care să rezulte că părintele este de acord cu încheierea căsătoriei de către copilul său minor, care a împlinit vârsta de 16 ani.
Minorul care dorește să se căsătorească face o cerere la instanța de tutelă de la locul de domiciliu, în vederea obținerii autorizării prevăzute la art. 272 alin. (2) din Codul Civil.
încheierea convenției matrimoniale de către minor:
Minorul care a împlinit vârsta matrimonială poate încheia sau modifica o convenție matrimonială numai cu încuviințarea ocrotitorului său legal și cu autorizarea instanței de tutelă, în lipsa încuviințării sau a autorizării prevăzute convenția încheiată de minor poate fi anulată în condițiile legii.

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE CĂSĂTORIE LA CERERE

Art. 147, art. 151, art. 153, art. 155, art. 156, art. 159. din Hotărârea de Guvern nr. 64/2011 pentru aprobarea
Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă
Certificatul de căsătorie se eliberează unuia dintre soți sau, la cerere, ambilor soți.
• Cererea se face în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială autentificată la primăria care are în păstrare actul de stare civilă sau la primăria locului de domiciliu al solicitantului.
• Act de identitate aflat în termen de valabilitate
cetățenii români cu domiciliu în România se vor legitima cu: buletinul de identitate;
cartea de identitate;
cartea provizorie de identitate;
cetățenii români cu domiciliu în străinătate se vor leeitima cu:
pașaportul românesc cu domiciliu în străinătate;
cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene sc vor leeitima cu: actul de identitate sau pașaportul;
cetățenii altor state sau persoanele fără cetățenie (apatrizii) se vor leeitima cu
pașaportul
Cetățenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecție în România fac dovada identității cu următoarele documente:
document de călătorie emis în baza Convenției de la Geneva din 1951
documentul de călătorie pentru străinii care au obținut protecție subsidiară – protecție umanitară condiționată
Cetățenii străini solicitând de azil în România dovada identității cu următoarele documente: pașaport emis de statul ai căror cetățeni sunt;
document temporar de identitate;

 

Tranducere
error: Content is protected !!