Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nașteri

         ÎNREGISTRAREA NAȘTERII

Art 14, art. 15 din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, Art. 28, art. 29, art. 30 din
H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă
Nașterea se înregistreză la s.p.c.l.e.p. sau la primăria unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul.

Termenul pentru declararea și înregistrarea nașterii:

– 15 zile de la data nașterii, pentru copilul născut viu și aflat în viață;
– 3 zile de la data nașterii, pentru copilul născut mort;
– 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 15 zile;
– 30 de zile pentru copilul, cu vârsta de până la un an, găsit sau părăsit de mamă în maternitate.
în termenele prevăzute se cuprinde atât ziua nașterii, respectiv a găsirii, cât și ziua în care se face declarația.

Înregistrarea nașterii se face în baza următoarelor documente:

– certificatul medical constatator al nașterii, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ștampila unității sanitare, semnătura și parafa medicului;
– actul de identitate al mamei și/sau al declarantului, dacă nașterea nu este declarată de mamă;
– certificatul de căsătorie al părinților copilului, în original și în fotocopie, dacă sunt căsătoriți.
Dacă unul dintre părinți sau ambii sunt cetățeni străini sunt necesare documentele mai sus prevăzute precum și următoarele:
– pașaportul părintelui cetățean străin/părinților cetățeni străini, respectiv actul de identitate pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, în original și în fotocopie, și traducerea legalizată a filei care conține datele de identificare;
– certificatul de căsătorie al părinților copilului și traducerea legalizată a acestuia, dacă părinții sunt căsătoriți;
Originalul certificatului și traducerea acestuia vor fi apostilate/supralegalizate, după caz.

      

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE NAȘTERE LA CERERE

Certificatul de naștere se eliberează titularului actului sau persoanei împuternicite cu procură specială autentificată, pentru persoanele de peste 18 ani posesoare de acte de identitate.
Pentru minori, care nu au acte de identitate, precum și pentru cei puși sub interdicție, certificatul de naștere se eliberează părintelui sau reprezentantului legal.
• Cererea se face în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială autentificată ia primăria care are în păstrare actul de stare civilă sau la primăria locului de domiciliu al solicitantului.
• Act de identitate aflat în termen de valabilitate
cetățenii români cu domiciliu în România se vor legitima cu: buletinul de identitate;
cartea de identitate;
cartea provizorie de identitate;
cetățenii români cu domiciliu în străinătate se vor legitima cu:
pașaportul românesc cu domiciliu în străinătate
pașaportul românesc cu domiciliu în străinătate expirat și adeverință de la ultimul loc de domiciliu avut în țară din care să rezulte datele cu care acesta figurează în evidență, eliberată de s.p.c.l.e.p. arondat;
titlul de călătorie și adeverința de la ultimul loc de domiciliu avut în țară din care să rezulte datele cu care acesta figurează în evidență, eliberată de s.p.c.l.e.p. arondat;
cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene se vor legitima cu: actul de identitate sau pașaportul;
cetățenii altor state sau persoanele fără cetățenie (apatrizii) se vor legitima cu pașaportul;
Cetățenii străini cărora H s-a acordat o formă de protecție în România fac dovada identității cu următoarele documente:
document de călătorie emis în baza Convenției de la Geneva din 1951;
documentul de călătorie pentru străinii care au obținut protecție subsidiară – protecție umanitară condiționată;
Cetățenii străini solicitanti de azil în România dovada identității cu următoarele documente: pașaport emis de statul ai căror cetățeni sunt;
document temporar de identitate;
• Procura specială, în original, după caz;

Tranducere
error: Content is protected !!