ste.jpg

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI HUEDIN

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE

EVIDENŢĂ A PERSOANELOR HUEDIN, JUDEŢUL CLUJ
405400 Huedin, Str.Horea Nr.1 Tel.+ Fax : +40 264 351475
spclep@primariahuedin.ro

http://www.primariahuedin.ro

logoDepabd300

LEGISLAŢIE

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a  Persoanelor Huedin, precum şi soluţionarea problemelor de competenţa acestuia:

                                                                                                                                                                                                                       ÎNAPOI

 

O.G. nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată prin Legea nr.372/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 

O.U.G. nr.97/2005 REPUBLICATĂprivind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.290/ 2005;

 

H.G. nr.1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale  privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;

 

H.G. nr.839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului, privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil;

 

H.G. nr.516/28.04.2009 pentru modificarea H.G. nr.839/2006;

 

Legea nr.119/1996 REPUBLICATĂ – cu privire la actele de stare civilă, modificată şi completată prin Legea nr.117/2006, şi prin Legea nr.288/2007;

 

H.G  nr. 64/26.01.2011 pentru aprobarea Metodologiei  pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr.119/1996 cu privire la  actele de stare civilă;

Legea nr.201/02.06.2009 pentru modificarea şi completarea Legii 119/1996 cu privire la actele de stare civilă;

 

Ordonanţa nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă   a   numelor   persoanelor   fizice,    aprobată    prin      Legea nr. 323/2003 cu modificările şi completările ulterioare;

 

Legea nr. 243/2009 pentru modificarea şi completarea OG 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;

 

H.G. nr.220/2006 pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane;

 

REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);

 

Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;

 

H.G. nr.781/2002 privind protecţia informaţiilor secret de serviciu;

 

H.G. nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate din România;

 

H.G. nr.1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate;

 

 

Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

 

 

H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

 

O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

 

H.G. nr.1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;

 

O.U.G. nr.70/14.06.2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal;

 

 

O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H.G. nr.495 din 12.09.1997privind conţinutul, eliberarea şi actualizarea livretului de familie;

 

 

Legea nr. 287 din 17.07.2009  republicată - noul cod civil;

 

Legea nr.  188 din 8 decembrie 1999 (republicată) - privind Statutul funcţionarilor publici);

 

Legea nr. 21 din  01.03.1999, reactualizată, republicatălegea cetăţeniei române;

 

Legea nr. 272 din 21.06.2004, actualizată - privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

 

Legea nr.215 din 23.04.2001, republicată, actualizatăprivind administraţia publică locală.

                                                                                                                                                                                                                       ÎNAPOI